Stadgar för den ideella föreningen Västerås Ishockeyklubb

Antagna vid bildandet 1999.04.15

Reviderade av årsmöten 2000.06.28, 2002.06.10, 2003.06.23, 2005.06.14, 2007.06.11, 2011.05.30, 2017.06.14, 2018.06.13

För den ideella föreningen VÄSTERÅS ISHOCKEYKLUBB med hemort i Västerås kommun.

Bildad den 15 april 1999.

Revisionsindex

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2018-06-13 (om ändringar - ange vilka paragrafer och ändringsdatum)

2000-06-28 § 25 ändrad ,antal övriga ledamöter från 6 till minst 4 ,

2002-06-10 § 1 ändrad Handlingsplan tillagd

2002-06-10 § 17 ändrad, 1:a stycket ny lydelse

2003-06-23 § 10 tillägg av 10 B,10 C,10 D

2003-06-23 § 21 punkt 9 tillägg av medlemsavgifts ikraftträdande,

2005-06-14 Föreningens namnändring antagen av årsmötet Föreningens nya namn VIK Västerås Hockey Klubb

2007-06-11 § 15 Tidpunkt, Kallelse antagen av årsmötet text kungöras i ortspressen ändrad till kungöres på föreningens hemsida

2011-05-30 § 25,26 Tillägg ang. Klubbchef resp. VD

2017-06-14 1 § Ändamål Föreningen skall bedriva följande idrotter: ISHOCKEY och INLINE Elit från U-16 till Senior och Veteran Textredigering i ” Gulsvarta spåret ”borttages

2017-06-14 § 21 punkt 9 Fastställande av medlemsavgifter. (Förändring gäller f.o.m 1/5 nästkommande säsong borttages)

2017-06-14 § 26 Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s, DF:s,SDF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

2018-06-13 § 15 Ändrad till 6 veckor. § 16 Ändrad till 5 veckor

2018-06-13 § 17 Tillk.text: Nybliven medlem som betalat sin medlemsavgift erhåller rösträtt efter 2 månader.

2018-06-13 Namnändring till Västerås Ishockeyklubb Godkänd av SIF och RF 2018-06-25

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter:

ISHOCKEY och INLINE Elit från U-16 till Senior och Veteran Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att fostra och utveckla individen i lagsporten ishockey.

Handlingsplan för drogförebyggande åtgärder och hur föreningen motverkar diskriminering av minoritetsgrupper beslutad vid årsmöte 020612.

Vi skall jobba för att VIK skall vara en samlingsplats för alla, gammal och ung, pojke och flicka oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet, eller samhällsskikt.

VIK:s uppfostringsmiljö med en genomtänkt verksamhet, ska på ett positivt sätt påverka våra attityder och värderingar. Vi ska stötta varandra i motgång och glädjas åt var och ens framgång. Vi tar också avstånd från alla former av våld.

VIK fördömer allt slag av fusk och dopning. Likaså tar vi avstånd från användande av tobak och andra för kroppen skadliga droger, såsom alkohol och narkotika. Detta skall införlivas med de mål och riktlinjer som utarbetats.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Ishockeyförbundet

och är därigenom ansluten till: Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden f o m 1 maj t o m 30 april

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas, samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

10 B Hedersledamot

Som hedersledamot kan styrelseledamot, medlem, eller sponsor, som under en lång period utfört betydande insatser av arbets- eller ekonomisk art för föreningen, föreslås till styrelsen, att upptagas som hedersledamot i föreningen. Styrelsen alternativt årsmötet beslutar i frågan. Hedersledamot erhåller föreningens numrerade förtjänstmedalj i guld som bekräftelse på sin status.

10 C Hedersmedlem

Som hedersmedlem upptages, efter beslut av styrelsen, medlem som med sportsliga prestationer och med kraftfulla PR-insatser, haft stor betydelse för föreningen. Hedersmedlem föräras en numrerad pokal som bekräftelse på sin status.

10 D Ständig medlem

Som ständig medlem upptages, efter beslut av styrelsen, medlem som inbetalar ett belopp motsvarande vid vart tillfälle gällande 25 årsavgifter. Avgift för ständig medlem kan ej tillgodoräknas i form av av tidigare erlagda medlemsavgifter.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

- har rätt till information om föreningens angelägenheter,

- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

- skall betala medlemsavgift senast den 1 september, samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Nybliven medlem som betalat sin medlemsavgift erhåller rösträtt efter 2 månader. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) 2 revisorer för en tid av ett år. ( I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. Övriga frågor.

14. Avslutning.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och minst 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Totalt skall valberedningen utgöras av udda antalet ledamöter inklusive ordförande.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen kan utse antingen en klubbchef eller en verkställande direktör för föreningen.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s DF:s,SDF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- ansvara för och förvalta föreningens medel,

- tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och förbereda årsmöte.

Ordföranden

är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

- förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

- föra protokoll över styrelsens sammanträden,

- se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,

- se till att fattade beslut har verkställts,

- om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

- årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

- se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

- se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer mfl,

- svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

- årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

- utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

- se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

- i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte och avgiftsområdet,

- föra medlemsförteckning,

- föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

- se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

Klubbchef och verkställande direktör

Om klubbchef eller verkställande direktör utsetts av styrelsen i föreningen så skall denna sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och övertar kassörens specificerade uppgifter enligt stycket ovan. En särskild arbetsinstruktion skall upprättas årligen.

Klubbchef eller verkställande direktör skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Hedersledamot har rätt att utan rösträtt deltaga i styrelsens sammanträden.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

(följande paragrafer kan användas av de föreningar som har valt att organisera sin verksamhet i olika idrottssektioner, t ex bandysektion, skidsektion etc)

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektion (sektioner), nämligen ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

30 § Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och ...................... övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar

a) av föreningens årsmöte.

b) av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. (Stryk det ej lämpliga av alt a och b.)

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31 § Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.