Integritetspolicy

Vi är personuppgiftsansvariga

Västerås Ishockeyklubb, med organisationsnummer 817605-3166 och adress ABB Arena Nord, 722 17 Västerås, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Västerås Ishockeyklubb är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och rättigheter du har i relation till den.

Policyn gäller för behandling av personuppgifter där vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund, supporter eller besökare på våra arenor:

— Namn

— Adress

— E-postadress

— Telefonnummer

— Födelsedata

— Postdata

— Personnummer i fall där köp och avtal ingås

— Köp och orderinformation

— IP-nummer och enhets-id

— Kamerabevakning med bildupptagning

— Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, analysera användande av våra tjänster, erbjuda tjänster och varor, tillhandahålla en säker, trygg och rolig upplevelse vid besök på våra arrangemang, tillhandahålla kundservice och support kopplade till våra tjänster samt för marknadsundersökningar och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:

— Vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillhandahålla tjänsterna i enlighet med allmänna villkoren för respektive.

— I syfte att förhindra olyckor eller regelbrott och att bistå brottsbekämpande myndigheter.

— För vårt intresse dels av att tillhandahålla tjänsterna, dels av att tillse att de fungerar på ett kommersiellt lämpligt sätt som är anpassat din användning och dina intressen.

— Du genom ditt samtycke, vilket du har rätt att återta när du så önskar, valt att ta del av tjänster enligt de villkor vi angett.

Syften och behandlingar:

— För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig genom att behandla dina registreringar och säkerställa Din identitet för att kunna bedriva en relevant kommunikation och leverans utifrån din konsumtion av Västerås IK:s varor och tjänster. Den kommunikationen kan ske utifrån våra kommunikationsverktyg; hemsida, app, e-post, post, sms, telefon.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, dina personuppgifter i högst 36 månader efter det att kundförhållandet upphörde.

Bildupptagningarna vid kameraövervakning lagras maximalt i 30 dagar av oss.

Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med Ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.

Vi kan under vissa förutsättningar behålla dina uppgifter under en längre tid ändå. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss på [email protected] eller per post I det fallet kommer vi sluta behandla de personuppgifterna inom 30 dagar om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling gör att vi måste fortsätta behandlingen.

— Rätt till rättelse

Enligt artikel 16 dataskyddsförordningen har:

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

— Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Enligt artikel 17 har:

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade och den personuppgiftsansvarige ska vara skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter, i vissa fall gäller dock undantag.

— Rätt till begränsning av behandling

Enligt artikel 18 har:

Under vissa förutsättningar har den registrerade rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av den registrerades uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla den registrerade våra tjänster om vi begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter.

— Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 har:

Den registrerade har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter vi behandlar om den registrerade i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullfölja avtal med den registrerade.

— Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Den registrerade kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

— Rätt att inge klagomål

Den registrerade har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Den registrerade kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Enligt artikel 19 kommer vi meddela de registrerade som berörs av en eventuell personuppgiftsincident.

Kontaktuppgifter

Begäran om att få använda sina rättigheter som registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skicka till:

Per post

Västerås Ishockeyklubb

Att: Personuppgifter

ABB Arena Nord

722 17 Västerås

Via epost

[email protected]